به خاطر تئــــــــاتر / به خاطر پوســـــتر

| به خاطر تئــــــــاتر |
| به خاطر پوســـــتر |
| سخنرانی و کارگاه طراحی پوستر آرش تنهایی |
| رشت ، خانه هنر عماد |
|سه شنبه 7 آبان سخنراانی ، نگاهی به پوستر های تئاتر ایران ، ساعت 17 |
|چهارشنبه و پنج شنبه 8 و 9 آبان 1392، کارگاه طراحی پوستر ، ساعت 9 تا 16 |

|هزینه این دوره ورکشاپ:65000 تومان |
| رزرو نشست یا ثبت نام کارگاه :09117091507 |
5 آبان 1392