دوره طنز پردازی و کارتون مطبوعات

مدرسه ی ویژه برای نخستین بار دوره طنز پردازی و کارتون مطبوعات، با همکاری ماهنامه خط خطی برگزار می کند.
سرپرست دوره : کیارش زندی
شورای طرح و برنامه : امین مویدی، علی درخشی، هادی حیدری، نیما دهقانی، مسعود مرعشی، سوشیانس شجاعی فرد
نشست آزاد معرفی دوره : پنج شنبه 6 تیرماه 1392 ساعت 5 عصر

تلفن : 5-88733674
www.vijecorp.com
info@vijecorp.com
vsvc@vijecorp.com22 تیر 1392