فراخوان طراحی نشانه(Logo)

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID) در نظر دارد طراحی نشاته(LOGO) تارگاه خود(WWW.SID.ir) را به مسابقه بگذارید.

بر همین اساس از هنرمندان علاقمند دعوت میگردد آثار خود را با توجه به شرایط زیر ارسال نمایند:

مشخصات آثار:

1) با توجه به شان و منزلت جهاد دانشگاهی، رعایت اصول و شئون این نهاد در طرحها الزامی میباشد

2) کلمه SID پایه اصلی و اساس طراحی لوگو باشد.

3) لوگوی طراحی شده نمایانگر پایگاه اطلاعات علمی باشد.

4) بحث جامعیت و روزآمدی منابع در نظر گرفته شود.

5) از المانهای مناسب علمی برخوردار باشد.

6) ضمن لحاظ زیبایی، خلاصهگویی و ایجاز در آن رعایت شده باشد.

7) اثر طراحی شده در اندازهی حداقل100*100 پیکسلو حداکثر 500*500 پیکسل، خوانایی و تناسب مفهومی خود را از دست ندهد.

8) طراح اثر برگزیده باید فایل نهایی(لایه باز) لوگو را در اختیار مجموعه قرار دهد.

جوایز:

از طرحهای شاخص به شایستگی تقدیر خواهد شد و به طراح اثر برگزیده مبلغ 10,000,000 ریال جایزهی نقدی تعلق
خواهد گرفت.

زمانبندی:
مهلت ارسال آثار تا تاریخ 31 تیرماه 1392 خواهد بود.

توضیحات و نحوه ارسال آثار:
هر نفر مجاز به ارسال حداکثر 3 اثر می باشد و به آثار فاقد مشخصات ذکر شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد. طرحهای خود
92 ، به همراه مشخصات هنرمند شامل /04/ حداکثر تا تاریخ 31 ،A با شرح ایده بکار رفته در اثر، در قطع 4 ،jpg را با فرمت
ارسال و در صورت info@sid.ir نام و نامخانوادگی، کد ملی، آدرس پستی، آدرس الکترونیکی و شمارهی تلفن به نشانی
بروز هرگونه سوال، ابهام یا اشکال با شماره 44265001 تماس حاصل فرمایید.

 

www.SID.ir

 

 15 تیر 1392