علیرضا عسـکری فــر

متولد: 1370 / اصفهان

•دیپـلم  گرافیــک-کامپیـوتر از هـُنرســتان دکــتر کـرمـانی اصفــهان | 1388-1386

 • کاردانی گرافیک از دانشـگاه فنـی و حـرفـه ای پســران شهــرکــرد | 1391-1388

 • دانشجـوی رشته ارتباط تصویـری در دانشـگاه علمی-کاربـردی مُبــارکه در مقطع کارشـناسی | 1391

 • عُضـو رسـمی خـانه گرافیـک حــوزه هنـری اسـتــان اصــفهــان

 

 

شرکــت در فراخـوانهــا ، مُسـابـقات ونمایـشــگاه هــا:

•شرکت در مسابقات معـارف اسلامی،فرهنـگی و هـنری دانش آموزان | کـسب مقـام اول در ناحیـه دو و اُسـتان اصفهــان

گــرایش پوستر رایــانه ای | 1385

 •شرکت در فراخوان پوسترهای عاشورایی روایت محـرّم | منتخب جوان ترین شرکت کننده | 1388

•طراح بروشـور برتــر در نهمین دوره جشــنواره سراســری نغمه عشــق | مشهـد | 1388

•شرکت در فراخوان وامـّا اصفهــان | خانه گرافیـک اصفهان | اثر برگزیـده بعنوان شایسـته تقـدیر

دریافت نشـان مخصـوص خانه گرافیـک اصفهـان | 1389

 • شرکت در فراخوان ن والقلم | خانه گرافیــک اصفهان | 1389

•شرکت در نمایشگاه بزرگداشت استاد قباد شیـوا بمناسبت هفتادمین سالـگرد تولد قباد شیـوا | کافه گالـری مـوزه تهران | 1389

•شرکت در نمایشگاه پوسترهای گرامیداشت هفته ملّی خلیـج فارس | جشنواره ملی پوسـتر خلیج همیشه فارس | تهران | 1390

• شرکت در نمایشگاه پوسترهای محمــد اردلانی و جمعی از هنرجـویانش | باعنـوان دِرَنـگ |حوزه هنــری اسـتان البـرز | 1390

• شرکت در نمایشگاه پنــج نســل پوستر محــرّم | تهـران | مـــوزه هنــر امــام عـلـی(ع) | 1390

• شرکت در نمایشگاه تصویرعاشــورا |کَسب مقـام اوّل | حوزه هنری اُستان چهارمَحال و بَختیاری | شهـرکـُرد | 1390

• شرکت در چهارمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر | جزو 6 اثر منتخب از دید هیئــت داوران |دریافت دیپلم افتخــار |تهران

 فرهنگســرای ســوره | 1390

 اثرمنتـخب جشـنواره پوســتر دانشــجویی صربسـتان-روسیه |  Student Bienal ns  2012

 • شرکت در نوزدهمیــن جشـنواره بین المللی جـوان | نامزد دریافت جایزه |گـُرگان | 1391

 •شرکت در نمایشگاه پوسـترهـای عاشـورایی | موزه هنرهـای معـاصر ایران | تهـران | 1391

 •شرکت در نمایشگاه آثار گــردهمـایی اساتیــد هنــر/کتابخــانه مرکــزی اصفهــان | 1391

 • شرکت در نمایـشگاه گروهی آثار نسل امروز تصویرگری ایران  | تهران | گالری کمال الدین بهــزاد | 1391 / اصفـهان |خانه هنــرمندان | 1392

 • شرکت در نمایشـگاه گروهی عکاسی هنرجویان ایمان وکیـل زاده | اصفهــان | گالری آرته | 1392

 • هنرمند مَدعـُو در فستــیوال پوسـتر از نگــاه ایرانــی | ترکیه | 1392

 •هنرمند مَدعـُو درنمایــشگاه پوســترهای اسـماءالحـُســنی | حــرم مُطهـّـر امـام رضـا (ع) | 1392

 •نمایــشگاه انفرادی پوســتردر گالری آرته | نصب هرگونه پوســتر آزاد است | 1392

 

سابقــه کارگــِرافیکـ

 

  •هَمــکاری با لیتــوگرافــی پارســا | فــرزاد ریــسمانچیـان و هادی عندلیـب | 1386 تا 1388

  •مُـدیرهنـری آتلیه طراحـان گرافیـک گویا | سید محمــّد هـادی عسـکری فر | 1388 تا 1390

  •طـــَراح گرافیــــک در آتُــلیــه گـرافیــک هُــــدهُــــد | مهــدی غـــلامــی | 1390 تا 1391