دوره تابستان 92

|کارگاه گرافیک(طراحی خلاق ابزار در گرافیک)|محمد خداشناس|

|۱۰جلسه|روزهای سه شنبه|ساعت: ۱۷ تا ۲۰ |

|کارگاه گرافیک(مطالعه ترکیب بندی با حروف فارسی)|محمد جمشیدی|

|۱۰جلسه|روزهای چهار شنبه|هر دو هفته|ساعت: ۹ تا ۱۶ |

|کارگاه تصویرسازی(شخصیت پردازی و فضا سازی)|پرستو حقی|

|۱۰جلسه|روزهای دو شنبه|ساعت: ۱۰ تا ۱۳ |

|کارگاه عکاسی(مبانی عکاسی دیجیتال)|بهنام صدیقی|

|۱۰جلسه|روزهای یک شنبه|هر دو هفته|ساعت: ۹ تا ۱۶ |

|کارگاه ویرایش عکس(camerarow/lightroom/bridg)|حامد کریمزاده|

|۱۰جلسه|روزهای پنج شنبه|هر دو هفته|ساعت: ۹ تا ۱۶ |

|کارگاه Adobe Photoshop مقدماتی|مرتضی طاهری|

|۱۰جلسه|روزهای شنبه|ساعت: ۱۰ تا ۱۲ |

|کارگاه Adobe Photoshop پیشرفته|مرتضی طاهری|

|۱۰جلسه|روزهای شنبه|ساعت: ۱۶ تا ۱۸ |

|کارگاه Adobe illustrator |مرتضی طاهری|

|۱۰جلسه|روزهای یک شنبه|ساعت: ۱۷ تا ۱۹ |

|کارگاه Adobe Aftereffect |مرتضی طاهری|

|۱۰جلسه|روزهای دو شنبه|ساعت: ۱۶ تا ۱۸ |13 مهر 1392